Εργοθεραπεία

Είναι η επιστήμη και τo επάγγελμα υγείας που ασχολείται με την προαγωγή της λειτουργικότητας του ατόμου. Αντικείμενό της είναι η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στο άτομο προκειμένου να αναπτύξει, να διατηρήσει ή να επανακτήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό δεξιότητες απαραίτητες στην καθημερινότητά του. Πιο συγκεκριμένα, η εργοθεραπευτική παρέμβαση αφορά:

Ο εργοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει τη δυσκολία του ατόμου, επικεντρώνεται στους τομείς και τις δεξιότητες εκείνες όπου παρατηρείται έλλειμμα και οργανώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο αναπροσαρμόζεται βάσει της προόδου. Για την αποτελεσματικότερη πορεία και έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος, λειτουργεί σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, τους γονείς, τον/την εκπαιδευτικό και όποιον εμπλέκεται στη φροντίδα του ατόμου.

Ένα παιδί ενδέχεται να χρειάζεται πρόγραμμα εργοθεραπείας, όταν: